Technik obsługi turystycznej

Zespół Szkół Zawodowych w Węgorzewie realizuje projekt pn. "Drewno, woda i przygoda - nowe zawodowe kształcenie uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie" współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020"


 Terminarz zjazdów

Plan zajęć 


Projekt skierowany jest do osób dorosłych o dowolnym poziomie wykształcenia chcących zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe w atrakcyjnych i poszukiwanych zawodach.

Zawód technik obsługi turystycznej wymaga umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii, obsługi programów komputerowych, realizowania zadań w systemach rezerwacyjnych oraz wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Technik obsługi turystycznej zatrudnienie może znaleźć w biurach podróży, jednostkach obsługi ruchu turystycznego, placówkach informacji turystycznej, administracji rządowej i samorządowej, obiektach noclegowych, biurach organizatorów kongresów i konferencji.

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej obejmuje dwie kwalifikacje zawodowe:

 • TG.14. - Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

Szczegóły związane z treściami kształcenia oraz umiejętnościami jakie nabędzie słuchacz kwalifikacyjnego kursu zawodowego (KKZ) zawarte są w podstawie programowej dla zawodu - link

 Zasady kształcenia na kursie kwalifikacji zawodowych (KKZ):

 • Kształcenie trwa 1 rok (2 sem.) i odbywa się w systemie zaocznym stacjonarnym (weekendowym) oraz w formie informatycznej platformy e-lerningowej na podtsawie materiałów w wersji elektronicznej przygotowanych przez nauczycieli . Kształcenie kończy się egzaminem przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łomży (egzamin odbywa się w siedzibie szkoły). Egzamin składa się z części teoretycznej w formie testu oraz praktycznej wykonywanej w formie dokumentacji.
 • Uczestnicy KKZ są również zobowiązani do odbycia praktyk zawodowych w instytucjach związanych z branżą turystyczną (informacja turystyczna, hotele, pensjonaty, biura turystyczne)
 • Planujemy rozpoczęcie KKZ na poczatku września 2019r. i zakończenie pod koniec maja 2020r. tak aby egzamin z kwalifikacji TG.14 odbył się w czerwcu 2020 r.
 • Planowana liczba miejsc - 10 

UWAGA:

 • Słuchacz KKZ nie musi posiadać wykształcenia średniego aby mieć możliwość uczestnictwa w KKZ, wówczas po zdaniu egzaminów zawodowych otrzymuje jedynie świadectwo potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowej również wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

  Zadania technika obsługi turystycznej:

 • organizuje działalność turystyczną;
 • przygotowuje, sprzedaje, realizuje i rozlicza imprezy i usługi turystyczne;
 • udziela informacji turystycznej;
 • obsługuje klientów korzystających z usług turystycznych, np. przewodnickich, pilotażu, noclegowych;
 • obsługuje konferencje, kongresy;
 • prowadzi dokumentację związaną z organizacją imprez i usług turystycznych oraz obsługą klientów;
 • prowadzi działania marketingowe na rzecz turystyki.

Kształcenie słuchaczy KKZ obejmować będzie takie przedmioty jak:

w kształceniu prozawodowym

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podejmowanie działalności gospodarczej
 • język obcy zawodowy związany z branżą turystyczną
 • kompetencje personalne i społeczne
 • organizacja pracy małych zespołów ludzkich

w kształceniu zawodowym w kwalifikacji TG.14.

 • planowanie i kalkulacja kosztów imprez i usług turystycznych
 • rezerwacja imprez i usług turystycznych
 • realizacja imprez i usług turystycznych

Ramowy plan nauczania

PONADTO:

 • uczestnicy KKZ mieszkający poza siedzibą szkoły mogą liczyć na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów dojazdu na zajęcia edukacyjne 
 • uczestnicy KKZ zostaną wyposażeni w materiały dydaktyczne (podręczniki do nauki zawodu)