Szkutnik

SZKUTNIK - to poszukiwany zawód w Polsce i Europie. 

Zespół Szkół Zawodowych w Węgorzewie realizuje projekt pn. "Drewno, woda i przygoda - nowe zawodowe kształcenie uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie" współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020"

Projekt skierowany jest do osób dorosłych o dowolnym poziomie wykształcenia chcących zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe w atrakcyjnych i poszukiwanych zawodach.

Rozwój przemysłu jachtowego powoduje, że osoby z wysokimi kwalifikacjami w zakresie budowy i remontów łodzi i jachtów żaglowych są poszukiwani na rynku pracy. To zawód wieloprofilowy na który składają się umiejętności z wielu dziedzin takich jak m.in. stolarstwo, wytwarzanie i obróbka laminatów, lakiernictwo, hydraulika, mechanika.

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie SZKUTNIK obejmuje jedną kwalifikację zawodową:

 • MG.29. - Wykonywanie robót szkutniczych

Szczegóły związane z treściami kształcenia oraz umiejętnościami jakie nabędzie słuchacz kwalifikacyjnego kursu zawodowego (KKZ) zawarte są w podstawie programowej dla zawodu - link

 Zasady kształcenia na kursie kwalifikacji zawodowych (KKZ):

 • Kształcenie trwa 2 lata (4 sem.) i odbywa się w systemie zaocznym (weekendowym). Pierwszy rok obejmuje kształcenie teoretyczne i odbywać się będzie w szkole. Drugi rok kształcenia obejmować będzie kształcenie praktyczne i odbywać się będzie w stoczniach jachtowych.
 • Planujemy rozpoczęcie KKZ na przełomie września i października 2018 r. i zakończenie pierwszego roku KKZ pod koniec czerwca 2019r.
 • Kształcenie kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe teoretycznym (test) oraz praktycznym polegającym na wykonaniu lub zamontowaniu elementów łodzi lub jachtu. Słuchacz KKZ po zdaniu obu części egzaminu otrzymuje wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży świadectwo kwalifikacji zawodowej.
 • Planowana liczba miejsc - 2 grupy po 15 osób

Kształcenie słuchaczy KKZ w zawodzie szkutnik obejmować będzie takie przedmioty jak:

w kształceniu prozawodowym:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podejmowanie działalności gospodarczej
 • język obcy zawodowy
 • kompetencje personalne i społeczne
 • organizacja pracy małych zespołów ludzkich

w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • podstawy konstrukcji maszyn
 • materiały konstrukcyjne w szkutnictwie
 • maszyny i urządzenia stosowane w szkutnictwie
 • materiałoznawstwo w szkutnictwie
 • technologia wytwarzania elementów łodzi i jachtów
 • technologia wyposażania łodzi i jachtów
 • rysunek techniczny z wykorzystaniem programów komputerowych

w kształceniu zawodowym praktycznym

 • wykonywanie elementów łodzi i jachtów
 • montowanie wyposażenia łodzi i jachtów
 • wykonywanie prac remontowych łodzi i jachtów

PONADTO:

 • uczestnicy KKZ mieszkający poza siedzibą szkoły mogą liczyć na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów dojazdu na zajęcia edukacyjne 
 • uczestnicy KKZ wyposażeni zostaną w odzież roboczą i indywidualny sprzęt ochronny
 • uczestnicy KKZ będą mieli możliwość udziału w bezpłatnych kursach żeglarza oraz sternika i zdobycia odpowiedniego patentu po zdaniu egzaminów